Parkiety i podłogi drewniane
          Twój koszyk jest pusty                            logowanie
 
 
   Deska Merbau AB 15x90x300-1200mm ELEGANCE -116.9zł/mkw SUROWY    15x90x300-1200mm ELEGANCE -146.90zł/mkw LAKIEROWANY


               Opis:
          Cena do:
więcej opcji                
   
 

D?b Przemys?owy W?dzony Gestraift 18x22x160mm
 D?b Przemys?owy W?dzony Gestraift 18x22x160mm
47,97zl 47,97zl

Lakier SLC AQUA Pur Basic podk?ad 5,5Lt.
 Lakier SLC AQUA Pur Basic podk?ad 5,5Lt.
322,40zl 274,00zl

D?b - Deska 16x100x300-1200mm - OLEJOWANA EXTRA CENA
 D?b - Deska 16x100x300-1200mm  - OLEJOWANA EXTRA CENA
157,44zl 124,90zl

Merbau 15x120x300-1200 M - EXTRA CENA
 Merbau  15x120x300-1200 M - EXTRA CENA
150,99zl 123,00zl

Lakier SLC AQUA-PUR HPX 5,5 Lt
 Lakier SLC AQUA-PUR HPX 5,5 Lt
486,78zl 439,00zl

SUPER!!!! Mozaika przemys?owa TEAK Avangard 14x20-25x200-300
 SUPER!!!!  Mozaika przemys?owa TEAK Avangard 14x20-25x200-300
99,90zl 94,99zl

Merbau ABC 10x60x250-600
 Merbau ABC 10x60x250-600
80,00zl 66,00zl

SLC Klej L34 10Kg
 SLC Klej L34 10Kg
242,00zl 149,00zl

D?b Natur 250x70x16 wraz z us?ug? + KLEJ GRATIS
 D?b Natur 250x70x16   wraz z us?ug? +  KLEJ GRATIS
189,00zl 154,91zl

FAQ

 najta?szy bruk drewniany, wielkopolska, pozna?, tani parkiet

Parkiet wraca do ?ask                                           

W latach siedemdziesi?tych parkiet bezsprzecznie królowa? w wystroju wn?trz. Wypierany jednak przez dywany i wyk?adziny(i przez nie uszkadzany, gdy blokowa?y dost?p powietrza i sprzyja?y odklejaniu si? klepek), przeszed? jednak znaczn? zmian? w procesie produkcyjnym. Wzros?y tak?e jego walory techniczne i estetyczne. Dzi? wi?c coraz cz??ciej brany jest pod uwag?, przy projektowaniu wystroju wn?trza.
Kupuj?c parkiet mamy bez porównania wi?ksze ni? kiedy? mo?liwo?ci wyboru rodzaju desek. Sprzedawcy oferuj? nam materia? z drewna krajowego (d?b, jesion, buk), jak równie? egzotycznego (np. merbau, ipe), we wszelkich klasach jako?ci. Parkiet mo?e by? o grubo?ci 16 mm, lub standardowo 22 mm, co pozwala nam po odpowiednim u?o?eniu, na co najmniej 4-6 krotne cyklinowanie go gdyby uleg? zniszczeniu. Oczywi?cie rynek materia?ów (kleje, lakiery, oleje) daje nam na równie? bardzo du?y wybór, dlatego warto skonsultowa? si? z pracownikami firm wykonawczych.
Je?eli b?dziemy mieli ju? parkiet, do tego klej i lakier, musimy pomy?le? o wykonawcy. Wiele firm prowadzi sprzeda?, ale równie? oferuje us?ug? – dla nas jest to o wiele wygodniejsze, a przy okazji, w ewentualnej sytuacji spornej nie ma mo?liwo?ci przerzucania odpowiedzialno?ci z jednego na drugiego. Pami?tajmy te?, ?e nie zawsze cena idzie w parze z jako?ci? wykonanej us?ugi, dlatego warto doceni? inwestycj?, która nie jest przez nas zaplanowana na krótki czas, i wybra? takich wykonawców, którzy s? wywa?eni cenowo, ale przy tym ciesz? si? referencjami klientów i producentów.
Jednym z podstawowych zada?, jakie powinien wykona? wykonawca, jest dokonanie pomiaru wilgotno?ci, co wska?e, czy i kiedy mo?emy przyst?pi? do dzia?a?. Je?eli us?uga jest przeprowadzana na parterze, to powinien on zainteresowa? si? izolacj?, zarówno poziom? jak i pionow?. Pó?niej mo?emy ju? skupi? si? na tym, co chcemy osi?gn??, czyli na samym parkiecie...
Kolorystyka parkietów, ich u?o?enie s? bardzo istotne przy projektowaniu wn?trza. Mo?na je  dobiera? do ?cian, mebli, okien itp. Wykonawca mo?e przy okazji udzieli? nam wiele odpowiedzi na nasze pytania, mo?e pokaza? nam ró?ne klepki parkietu, by?my jeszcze na „sucho” mogli sobie zestawi? kolory lub wybra? wzór u?o?enia. 
Po u?o?eniu parkietu bardzo wa?ne jest by zosta? dobrze doci?ni?ty do pod?o?a – oczywi?cie wcze?niej przygotowanego, zagruntowanego – i by tak pole?a?, zanim zostanie wycyklinowany i polakierowany. Wa?ne jest równie? sprawdzenie „dylatacji” szpary powsta?ej po u?o?eniu parkietu pomi?dzy nim samym a ?cianami pionowymi. Ma ona kapitalne znaczenie dla jak najd?u?szej dobrej eksploatacji parkietu - poniewa? nie pozwala przy zmieniaj?cej si? w ci?gu roku wilgotno?ci na to, by parkiet oderwa? si? od pod?o?a.
Po cyklinowaniu pod?ogi i polakierowaniu lub olejowaniu, nale?y pod?og? zostawi? na 3-5 dni a? osi?gnie pe?n? twardo?? – nast?pi to dopiero wtedy, gdy z pod?ogi wyparuje ca?o?? no?nika (np. przy lakierach wodnych jest nim po prostu woda). Jednocze?nie dzi?ki temu uchronimy pod?og? przed niepotrzebnym, zbyt wczesnym zniszczeniem.
Po tych wszystkich zabiegach mo?emy ju? przyst?pi? do umeblowania pokoju, w którym b?dziemy czu? naturalne ciep?o, a tak?e swoist? klasyk? lub nowoczesno?? odpowiednio dobranego przez nas parkietu. B?dziemy mie? te? ?wiadomo?? tego, ?e z wytrzyma?ego parkietu b?d? mog?y skorzysta? nasze dzieci, a w przysz?o?ci nawet i wnuki.
Pami?tajmy, ?e parkiet jest materia?em naturalnym i wymaga od nas aby?my piel?gnowali go wed?ug zalece? wykonawcy. A po wielu latach u?ytkowania oczywi?cie mo?na go odnowi? – cyklinuj?c. Praktycznie ka?da firma parkieciarska wykonuje równie? us?ugi renowacji pod?óg, stosuj?c przy tym maszyny bezpy?owe. Oferujemy tani pariet deski pod?ogowe, bruk drewniany.
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

 FAQ
Co mo?na zrobi? ze szparami w parkiecie? ››
Czym i jak piel?gnowa? pod?og? parkietow?? ››
Ilu krotnie najlepiej pokalierowa? pod?og? d?bow?? ››
Jak wygl?da harmonogram prac parkieciarskich i ich kolejno?? z innymi pracami budowlanymi? ››
Jestem w trakcie zako?czenia budowy mojego domu, w jaki sposób wykona? wylewki by by?y one odpowiednie pod parkiet? ››
W jaki sposób dobiera? kolor pod?ogi do pomieszczenia? ››
     projekt strony www.artso.pl
Podłogi drewniane wysokiej jakości. Deska drewniana po dobrej cenie. Kup-parkiet.pl Poznań. Zapraszamy!

       

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK